Chov hospodářských zvířat

Ekologické přípravky

na likvidaci prasečí kejdy a ostatních stájových exkrementů

K účelu likvidace se používá kombinace dvou přípravků Sannisty a Liquid.
Oba tyto přípravky jsou vyráběné v české republice.

Sannisty

Směs biologických kultur a enzymů rozkládající organické látky. Omezuje tvorbu zápachu ve stájových a odpadních systémech a jímkách. Omezuje tvorbu čpavku (přeměňuje plynný čpavek na NH4).

Přípravek byl testován v roce 1997 Výzkumným ústavem živočišné výroby. Od té doby je úspěšně používán ve velkovýkrmnách prasat a stájových prostorách skotu a hovězího dobytka. S úspěchem je též používán k rozkladu prasečí kejdy a ostatních exkrementů ve velkých lagunách (laguny se starší ekologickou zátěží i starší).

Používání přípravku:

• K sanaci starší zátěže se použivá přípravek Sanisty. Ten postupně rozloží veškeré organické látky na neškodné a lehce rozložitelné látky vhodné jako kvalitní hnojivo.

a) Tekutý přípravek Liquid se nalije na částečně narušený povrch lagun a po pravidelném dávkování se během 4-6ti týdnů znatelně sníží povrchová krusta (asi o 80%). Během jednoho týdne zaniká zápach.

b) Druhý den po použití přípravku Liquid se použije bakterilogický přípravek Sannisty. Ten postupně rozloží veškeré organické látky na neškodné a lehce rozložitelné látky vhodné jako kvalitní hnojivo na zemědělské pozemky.

Prasečí kejda a ostatní zvířecí exkrementy obsahují z 90% tyto škodlivé látky - koliformní bakterie, enterokoky, mezofilní bakterie a psychrofilní bakterie.

Dále jsou zatíženy těmito látkami – chloridy, dusičnany, dusitany, sírany, fluoridy, fosforečnany, hydrouhličitany.

V nebezpečném množství obsahují tyto kovy – chrom, měď, nikl, olovo, zinek a kadmium.

CHSK mg/l bývá okolo 80 000. BSK mg/l asi 40 000. Je zde vysoký obsah NH4.

Po pravidelném používání obou přípravků se po 4-6ti týdnech sníží CHSK i BSK o 40-70%. Podíl NH4 klesne o 30-50%.

Nerozpustné látky klesnou:
a) organický podíl o 40-70%
b) anorganický podíl o 30%

Rozpustné látky klesnou:
a) organický podíl o 50%
b) anorganický podíl o 50%

Celkový fosfor klesne o 50%, dusík o 40-60%.

Ostatní výše jmenované látky klesají na hodnoty stanovené normou pro kompostování organické hmoty určené pro hnojení zemědělské půdy. Velmi významné jsou hlavně poklesy koliformních bakterií, enterokoků a úplné vyloučení salmonely. Přípravky neobsahují žádné chemické látky, pracují pouze na přírodní bázi a nepoškozují zdraví lidí ani zvířat. Práce s nimi nevyžaduje ochranné pomůcky.

Oba přípravky jsou schválenyMinisterstvem zdravotnictví a epidemiologie a jsou zařazeny a registrovány pod č.j. HEM-3246-5.2.98/4049.