Podpora eliminace amoniakalního dusiku na ČOV

Podporou biologických procesu v nitrifikační a denitrifikační komoře se výrazně sníží hodnota amoniakálního dusíku na odtoku z ČOV.