Způsob zlepšování separačních vlastností aktivovaného kalu ČOV

Anotace:

Název vynálezu: Způsob zlepšování separačních vlastností aktivovaného kalu

Přidáváním enzymatické směsi lipas, proteas, amylas a hemicelulas do čistíren odpadních vod s aktivačním procesem dojde ke štěpení vyskomolekulárních substrátů v přitékajícím znečištění na takové fragmenty, že jsou metabolicky znevýhodněny vláknité mikroorganismy na úkor vločkotvorných, čímž dojde k redukci počtu vláknitých mikroorganismů a tím ke zlepšení sedimentačních vlastností aktivovaného kalu. Jako druhotný efekt může dojít i k omezení pěnění aktivačních nádrží.

Oblast techniky

Vynález se týká čištění odpadních vod aktivačním procesem za přidání enzymatické směsi pro zlepšování separačních vlastností aktivačního kalu v dosazovacích nádrží.

Dosavadní stav techniky

Zvýšeným výskytem vláknitých organismů v aktivovaném kalu dochází ke zhoršení separačních vlastností aktivovaného kalu. To je provázeno zhoršením (zvýšením) kalového indexu. Důsledkem je průnik vloček aktivovaného kalu do vyčištěné vody. Tím dojde i ke zhoršení kvality vody v odtoku.

V současné době se tento stav řeší snížením koncentrace aktivovaného kalu v procesu, ale tím dochází ke snížení účinnosti čištění. Je možné použít na likvidaci vláknitých mikroorganismů desinfekční činidla. Nevýhodou tohoto postupu je, že dochází i k částečné likvidaci vločkotvorných mikroorganismů.

Podstata vynálezu

Přidáváním směsi enzymů (lipasy, proteasy, amylasy a hemicelulasy) dochází k rozkladu vysokomolekulárních látek rozpuštěných v odpadní vodě na jejich fragmenty, které jsou obtížněji metabolizovatelné pro vláknité mikroorganismy než pro vločkotvorné. Tím je potlačen růst vláknitých mikroorganismů na úkor vločkotvorných. Tuky obsažené v odpadní vodě se za pomoci enzymů štěpí na fragmenty o délce uhlíkového řetězce menší než C 10. Tím se poskytne metabolická výhoda vločkotvorným mikroorganismům. Zvýšením četnosti vločkotvorných mikroorganismů na úkor vláknitých, dojde ke zlepšení separačních vlastností kalu. Rozložením vysokomolekulárních substrátů dochází ke zvýšení množství živin v roztoku. Krátkodobý nedostatek mikroorganismů rozkládajících tyto substráty je kompenzován dočasným přidáváním směsí sušených aerobních mikroorganismů.

Výhodou metody je, že není poškozován aktivovaný kal a současně není nutno snižovat množství kalu v systému, takže je zachován čistící efekt.

Aplikace se provádí prostým přidáváním uvedených směsí do aktivační nádrže, není nutné používat dávkovacích zařízení.

Příklady provedení vynálezu

Příklad 1

Čistírna odpadních vod Kosmová, okres Karlovy Vary. Pokus byl prováděn od 31.3.2000 do 25.8.2000. Před zahájením dávkování enzymatických přípravků byl kalový index 199 ml/g a četnost vláknitých mikroorganismů byla 6, tj. nejvyšší možná (více vláken než vločkotvorných mikroorganismů). Dominantním vláknitým mikroorganismem byl Microthrix parvicella. 1.4.2000 bylo zahájeno dávkování enzymatické směsi přímo do aktivační nádrže v následujícím množství:

  • 3x týdně po 200 ml enzymatické směsi (tj. 3,0 ml na 1 m3 přitékající vody a 4,15 ml směsi na 1 kg přitékajícího znečištění vyjádřeného jako BSK5)
  • 2x týdně lyofilizované bakterie (1 polévková lžíce)

26. 5. 2000 bylo ukončeno dávkování enzymatických přípravků, zatímco tuk (přídavné znečištění) se dávkoval dále.

Výsledný pokles kalového indexu a četnosti vláknitých mikroorganismů jsou uvedeny v tabulce 1 a grafu 1. Hodnoty četnosti vláken jsou uzanční, č. 3 značí 1 – 5 vláken na vločku, č. 4 značí 5 – 20 vláken na vločku, č. 5 značí > 20 vláken na vločku, č. 6 více vláken než vloček. Kalový index o hodnotách menších než 100 ml/g značí dobře usaditelný kal.

Po ukončení dávkování enzymatických přípravků byl vidět nárůst zpět na původní hodnoty.

Příklad 2

Čistírna odpadních vod Bochov, okres Karlovy Vary. Pokus byl prováděn od 19.5.2000 do 27.10.2000. Před zahájením přidávání enzymatických přípravků byl kalový index 176 ml/g a četnost vláknitých mikroorganismů byla 6. Dominantními vláknitými mikroorganismy byly nokardioformní aktinomycety. Celá plocha aktivační nádrže byla pokryta souvislou vrstvou pěny o tloušťce 2 – 5 cm. 29.5.2000 bylo zahájeno dávkování enzymatické směsi v následujícím množství:

  • 2x týdně 200 ml enzymatické směsi (tj. 0,33 ml na 1 m3 přitékající vody a 0,88 ml směsi na 1 kg přitékajícího znečištění vyjádřeného jako BSK5)
  • 2x týdně lyofilizované bakterie (1 polévková lžíce)

Protože se dávka ukázala jako neúčinná, byla 19. 6. 2000 zvýšena na trojnásobek:

  • 2x týdně 600 ml enzymatické směsi (tj. 1 ml na 1 m3 přitékající vody a 2,64 ml směsi na 1 kg přitékajícího znečištění vyjádřeného jako BSK5)
  • 2x týdně lyofilizované bakterie (3 polévkové lžíce)

Výsledný pokles kalového indexu a četnosti vláknitých mikroorganismů jsou uvedeny v tabulce 2 a grafu 2. Ke konci pokusu byla hladina aktivační nádrže pokryta pěnou zhruba z jedné třetiny a její mocnost byla několik milimetrů.

Průmyslová využitelnost

Uvedená metoda je vhodná pro čistírny odpadních vod s aktivačním procesem a dosazovací nádrží s gravitačním usazováním.

Patentové nároky

Způsob zlepšování sedimentačních vlastností aktivovaného kalu v čistírnách odpadních vod s aktivačním procesem vyznačující se tím, že se dávkují enzymatické směsi složené z lipas, proteas a amylas, případně dalších enzymů, které štěpí vysokomolekulární složky znečištění v odpadních vodách na takové fragmenty, které metabolicky zvýhodňují vločkotvorné mikroorganismy na úkor vláknitých, čímž se redukuje četnost vláknitých mikroorganismů a tím i sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu.