Využití prostředků SANBIEN v žumpách a septicích

Zpracování odpadu v septiku - cesta vody skrz septik a drenáž

Podíváme se nejprve na fungování samotného septiku, abyste pochopili, jak jsou na světě každodenně zpracovávány miliony hektolitrů odpadních vod!

Proč potřebujeme systém odpadních vod?

S každým spláchnutím toalety či vypuštěním umyvadla vznikají splašky (známé také pod společensky přijatelnějším termínem odpadní vody). Mnozí lidé si v této souvislosti kladou jednu otázku: "Proč nevypouštět odpadní vodu na zahradu před domem nebo do nedalekého potoka?" Odpadní voda má tři základní vlastnosti, kvůli kterým ji nemůžete bez úpravy vypouštět do okolního prostředí:

Zapáchá. Pokud vypustíte odpad přímo do přírody, velice brzy začne silně páchnout.

Obsahuje nebezpečné bakterie. Fekálie obsahují koliformní bakterie (například E. coli) a další bakterie, které mohou způsobit onemocnění. Jakmile je voda těmito bakteriemi jednou kontaminována, stává se zdraví nebezpečná.

Obsahuje pevné částice a chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí.
Například:

  • Odpadní vody obsahují dusík a fosfáty, které (jako hnojiva) podporují růst řas. Nadměrný růst řas brání slunečnímu světlu a kazí vodu.
  • Odpadní vody obsahují organické materiály, které bakterie v prostředí začnou rozkládat. Při tomto procesu spotřebovávají bakterie kyslík obsažený ve vodě. Způsobí tak nedostatek kyslíku, který zabíjí ryby.
  • Pevné látky ve splaškách vodu kalí a ztěžuje tak mnoha vodním živočichům dýchání a orientaci.

Výskyt řas, nedostatek kyslíku a kal snižují schopnost potoků či jezer podporovat přirozený život a ryby, žáby a ostatní živočichové rychle hynou... Nikdo si nepřeje žít v místě, které zapáchá, je plné smrtonosných bakterií a ničí vodní život. Proto stavíme septiky a používáme bakterie do žump a septiků Superkoncentrát a tím chráníme životní prostřední před nezpracovanými splašky.

Odpadní přitéká do septiku z odpadních rour domu, jak je ukázáno na následujícím obrázku:


A - toaleta B - umyvadlo C - vana D - ventilace E - k septiku

Septik přirozenou cestou produkuje plyny (tím, jak bakterie rozkládají organický materiál v odpadní vodě) a tyto plyny zapáchají. Umyvadla jsou proto vybavena tzv. sifony, které díky zahnutí trubek neustále obsahují vodu a brání tak pronikání plynu do zpět do domu. Plyny ze septiku tak proudí do ventilace - pokud se podíváte na střechu jakéhokoli domu, určitě si ústí ventilace všimnete. Poznámka: bakterie do žump a septiků Superkoncentrát omezí zápach způsobovaný těmito plyny.

Septik

Na venkově, kde jsou jednotlivé domy daleko od sebe a výstavba kanalizačního systému by byla příliš nákladná, si lidé staví vlastní soukromé čistírny odpadních vod. Nazýváme je septiky.

Septik je velká nádrž zapouštěná do země. Může pojmout až 20 000 litrů vody. Odpadní voda na jednom konci do nádrže vtéká a na druhém z nádrže vychází. Průřez septikem by vypadal přibližně následovně:


A - přítok odpadních vod B - vrstva pěny C - voda D - vrstva kalu - E - k odvodňovacímu poli

Na obrázku vidíte tři vrstvy. Vše, co plave, vystoupá na hladinu a tvoří vrstvu pěny. Vše těžší než voda klesá ke dnu a tvoří kalovou vrstvu. Uprostřed nádrže je poměrně čistá vrstva vody. Tato voda obsahuje bakterie, chemické látky - např. dusík, fosfor, které fungují jako hnojiva - ale neobsahuje většinou pevné částice. Některé nádrže mají dvě oddělené komory pro odloučení pevných částic od čisté vody. Výše zobrazená nádrž má pouze jednu komoru, avšak součást ve tvaru T bude mít stejný účinek.

Poznámka: Bakterie ve vrchní vrstvě jsou nazývány aerobní bakterie a bakterie na dně jsou nazývány anaerobní bakterie. Aerobní bakterie potřebují pro život kyslík a pracují až 10x rychleji než anaerobní bakterie, které kyslík k životu nepotřebují. Oba druhy bakterií jsou pro správně fungující septik velmi důležité. Bez nich by obě vrstvy postupně sílily a nakonec by se spojily uprostřed nádrže a ucpaly celou nádrž.

Moderní čistící a desinfekční prostředky rychle tyto užitečné bakterie ničí a vzniká tak potřeba pravidelného dávkování přípravku bakterie do žump a septiků Superkoncentrát. Bakterie do žump a septiků Superkoncentrát obsahují směs aerobních a anaerobních bakterií nutných pro optimální výkon septiků v dnešním prostředí.

Nová odpadní voda vcházející do nádrže vytlačuje vodu, které v nádrži již je. Tato voda vytéká ze septiku do drenáže. Drenáž je vyrobena z perforovaných trubek zapuštěných ve výkopech zasypaných štěrkem. Na následujícím obrázku je z nadhledu zobrazen dům, septik, distribuční box a odvodňovací pole:


A - dům B - septik C - distribuční box

Typická odvodňovací trubka má průměr 10 cm a je zapuštěna ve výkopu o hloubce přibližně 1,5 m a šířce 0,6 m. Štěrk vyplňuje dno jámy do výšky 60-90 cm, zbytek zakrývá hlína:

V normálním případě je systém septiku poháněn pouze gravitační silou. Odpadní voda odtéká z domu do nádrže a z nádrže dále na odvodňovacího pole. Je to zcela pasivní systém.

Vypuštěná voda je pomalu absorbována a filtrována zemí v odvodňovacím poli. Velikost odvodňovacího pole určuje, jak dobře půda vodu absorbuje. V místech, kde půdu tvoří tvrdý jíl, se voda vstřebává velmi pomalu a odvodňovací pole musí být velké.

Pamatujte si: nádrž, které není chráněna přípravkem bakterie do žump a septiků Superkoncentrát, bude vypouštět velké množství pevných látek a kuchyňských tuků. Ty způsobí ucpání pole a odpadní voda se bude vracet zpět do domu. Výměna odvodňovacího pole je mnohonásobně dražší než vypumpování septiku.